Eurotrip
epimedica
franco
mineralia
franco
mesterescu

Proiectul Codului de Etica pentru invatamantul preuniversitar, lansat in dezbatere publica. Profesorii nu mai au voie sa-si mediteze propriii elevi

GALERIE
%PIC_TITLE%
  - +
  %GoogleAdSenseStire%

  Proiectul Codului de Etica pentru invatamantul preuniversitar - aplicabil tuturor persoanelor din sistemul de stat, particular si confesional - a fost lansat in dezbatere publica, vineri, urmand ca observatiile sa fie primite pana in 12 mai, potrivit www.edu.ro.mai au voie sa-si mediteze propriii elevi.

  Codul este aplicabil tuturor persoanelor din sistemul national de invatamant preuniversitar de stat, particular si confesional, responsabile cu instruirea si educatia, si care, in conformitate cu prevederile "Statutului personalului didactic" din Legea Educatiei Nationale 1/2011, indeplinesc functia de personal didactic/cadru didactic, personal didactic auxiliar, personal didactic asociat, precum si functii de conducere, de indrumare si control in cadrul unitatilor/institutiilor de invatamant preuniversitar, in inspectoratele scolare si casele corpului didactic.

  Reglementarile din acest cod vizeaza, in mod particular, persoanele care indeplinesc functia de cadru didactic in sistemul de invatamant preuniversitar romanesc, public sau privat, indiferent de statutul detinut.

  Codul functioneaza atat ca un contract moral intre parinti/tutori legali, elevi, comunitatea locala si diferitele categorii de personal din sistemul de invatamant preuniversitar responsabile cu instruirea si educatia, cat si ca un sistem de standarde de conduita colegiala capabile sa contribuie la coeziunea institutionala si a grupurilor de persoane implicate in activitatea educationala, prin formarea si mentinerea unui climat bazat pe cooperare si competitie dupa reguli corecte.

  Respectarea prevederilor prezentului Cod reprezinta o garantie a cresterii calitatii si prestigiului invatamantului preuniversitar, scop posibil de atins prin intermediul urmatoarelor obiective:

  a) autodisciplinarea persoanelor responsabile cu instruirea si educatia, prin asumarea continutului acestui cod;

  b) mentinerea unui grad inalt de profesionalism in exercitarea atributiilor si functiilor personalului din sistemul de invatamant preuniversitar de stat, particular sau confesional, responsabile cu instruirea si educatia, in mod special a persoanelor care indeplinesc functia de cadre didactice;

  c) ameliorarea calitativa a relatiilor dintre actorii educationali;

  d) reducerea practicilor inadecvate si/sau imorale ce pot aparea in mediul educational preuniversitar;

  e) cresterea gradului de coeziune a personalului implicat in activitatea educationala;

  f) facilitarea promovarii si manifestarii unor valori si principii aplicabile in mediul scolar preuniversitar, inserabile si in spatiul social;

  g) sensibilizarea opiniei publice in directia sustinerii valorilor educatiei.

  Orice persoana din sistemul national de invatamant preuniversitar de stat, particular si confesional, responsabila cu instruirea si educatia, are datoria morala si profesionala de a cunoaste, de a respecta si de a aplica prevederile prezentului Cod.

  Personalul din sistemul de invatamant preuniversitar de stat, particular si confesional, responsabil cu instruirea si educatia, in mod particular cadrele didactice, trebuie sa isi desfasoare activitatea profesionala in conformitate cu urmatoarele valori si principii: a) impartialitate, independenta si obiectivitate; b) responsabilitate morala, sociala si profesionala; c) integritate morala si profesionala; d) confidentialitate; e) activitate in interesul public; f) respectarea legislatiei generale si a celei specifice domeniului; g) respectarea autonomiei personale; h) onestitate si corectitudine intelectuala; i) respect si toleranta; j) autoexigenta in exercitarea profesiei; k) interes si responsabilitate in raport cu propria formare profesionala; l) implicarea in democratizarea societatii, in cresterea calitatii activitatii didactice si a prestigiului unitatii/institutiei de invatamant preuniversitar, precum si a specialitatii/domeniului in care lucreaza; m) respingerea conduitelor didactice inadecvate.

  In vederea asigurarii unui invatamant de calitate, in relatiile cu elevii, persoanele responsabile cu instruirea si educatia, in mod particular cadrele didactice, au obligatia de a cunoaste, respecta si aplica un set de norme de conduita. Acestea au in vedere: (1) Ocrotirea sanatatii fizice, psihice si morale a elevilor prin:

  a) supravegherea permanenta a acestora pe tot parcursul activitatilor in scoala cat si in cadrul celor organizate de unitatea scolara in afara acesteia, in vederea asigurarii depline a securitatii tuturor celor implicati in aceste actiuni;

  b) interzicerea agresiunilor fizice si tratamentelor umilitoare, sub orice forma, asupra elevilor;

  c) asigurarea protectiei fiecarui elev, prin denuntarea formelor de violenta fizica exercitate asupra acestora, a oricarei forme de discriminare, abuz, neglijenta sau de exploatare a elevilor, in conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, cu modificarile si completarile ulterioare;

  d) excluderea oricaror forme de abuz sexual, emotional sau spiritual;

  e) interzicerea hartuirii sexuale si a relatiilor sexuale cu elevii, inclusiv a celor consensuale

  De asemenea, trebuie avute in vedere: (2) - Responsabilitate in vederea atingerii de catre elevi a standardelor de performanta prevazute de documentele scolare; (3) - Respectarea principiilor docimologice.

  (4) Interzicerea oricaror activitati care genereaza coruptie:

  a) fraudarea examenelor de orice tip contra bani, obiecte, servicii etc;

  b) solicitarea de catre personalul didactic a unor sume de bani sau cadouri in vederea obtinerii de catre elevi a unor rezultate scolare incorecte;

  c) traficul de influenta si favoritismul in procesul de evaluare;

  d) colectarea de fonduri de la elevi sau de la parintii acestora pentru cadouri sau pentru protocolul destinat cadrelor didactice antrenate in organizarea si desfasurarea unor activitati de evaluare (examene si evaluari nationale, olimpiade, alte concursuri scolare etc.);

  e) interzicerea meditatiilor cu propriii elevi, contra unor avantaje materiale;

  - (5) Interzicerea implicarii elevilor in activitati de partizanat politic si de prozelitism religios, organizate special in acest sens de catre persoanele responsabile cu instruirea si educatia elevilor, in cadrul unitatilor de invatamant preuniversitar sau in afara acestora; - (6) Excluderea din relatiile cu elevii a oricarei forme de discriminare, asigurarea egalitatii de sanse si promovarea principiilor educatiei inclusive; - (7) Respectarea demnitatii si recunoasterea meritului personal al fiecarui elev.

  In relatia cu parintii/tutorii legali, persoanele responsabile cu instruirea si educatia, in mod particular cadrele didactice, vor respecta si aplica urmatoarele norme de conduita: a) acordarea de consultanta parintilor/tutorilor legali in educarea propriilor copii si sustinerea rolului parental; b) stabilirea unei relatii de incredere mutuala, a unei comunicari deschise si accesibile; c) disponibilitatea pentru rezolvarea problemelor educative enuntate de catre parinti/ tutori legali; d) informarea parintilor/tutorilor legali despre toate aspectele activitatii elevilor prin furnizarea explicatiilor necesare intelegerii si aprecierii continutului serviciilor educative; e) informarea parintilor/tutorilor legali despre evolutia activitatii scolare, evitand tendintele de prezentare partiala sau cu tenta subiectiva; f) respectarea confidentialitatii datelor furnizate si a dreptului la intimitate individuala si familiala; g) persoanele responsabile cu instruirea si educatia, in mod particular personalul didactic, nu vor impune, in relatia cu parintii/tutorii legali, dobandirea/primirea de bunuri materiale sau sume de bani pentru serviciile educationale oferite; h) consilierea parintilor/tutorilor legali privind alternativele de formare si dezvoltare optima a copiilor lor, din perspectiva expertizei psihopedagogice si a respectarii interesului major al copilului.

  Personalul din sistemul de invatamant preuniversitar responsabil cu instruirea si educatia, in mod particular cadrele didactice, vor respecta si aplica urmatoarele norme de conduita colegiala: a) relatiile profesionale trebuie sa se bazeze pe respect, onestitate, solidaritate, cooperare, corectitudine, toleranta, evitarea denigrarii, sprijin reciproc, confidentialitate, competitie loiala, interzicerea fraudei intelectuale si a plagiatului; b) orice membru al personalului didactic va evita lezarea libertatii de opinie, vizand convingerile politice si religioase; c) orice membru al personalului didactic va evita practicarea oricarei forme de discriminare in relatiile cu ceilalti colegi; d) intre persoanele din sistemul de invatamant preuniversitar responsabile cu instruirea si educatia se interzice solicitarea de servicii personale de orice tip de la colegi care sunt sau urmeaza sa fie in proces de evaluare, angajare sau promovare; e) in evaluarea competentei profesionale se vor utiliza criterii care au in vedere performanta si rezultatele profesionale; f) incurajarea diseminarii cunostintelor profesionale, in vederea atingerii unor standarde superioare de calitate in activitatea didactica; g) orice cadru didactic trebuie sa evite, prin afirmatii, aprecieri sau actiuni, sa afecteze imaginea profesionala si/sau sociala a oricarui alt membru al corpului profesoral, cu exceptia situatiilor prevazute si formalizate de actele normative in vigoare ( evaluarile anuale, comisia de disciplina etc.); h) intreaga activitate a persoanelor din sistemul de invatamant preuniversitar, responsabile cu instruirea si educatia, trebuie sa permita accesul la informatiile care intereseaza pe toti membrii comunitatii scolare, posibilii candidati, institutiile cu care entitatea colaboreaza si publicul larg, asigurand astfel o informare corecta si facilitarea egalitatii de sanse, precum si asigurarea accesului echitabil la resursele scolare si ale sistemului de invatamant; i) reactia publica - prin drept la replica, discurs public, intrunire etc. -, atunci cand o anumita situatie creata de catre membrii comunitatii educationale sau de catre oricine altcineva din afara acesteia afecteaza imaginea unitatii/institutiei scolare, sistemului de invatamant preuniversitar romanesc, oricarei persoane, membra a comunitatii educationale.

  Personalul din sistemul de invatamant preuniversitar responsabil cu instruirea si educatia, in mod particular cadrele didactice care indeplinesc functii de conducere, de indrumare si control sau care sunt membri in structuri de conducere, vor respecta si aplica urmatoarele norme de conduita manageriala:

  a) respectarea criteriilor unui management eficient al resurselor; b) promovarea standardelor profesionale si morale specifice; c) aplicarea obiectiva a reglementarilor legale si a normelor etice; d) evaluarea corecta conform prevederilor din fisa postului; e) selectarea personalului didactic si personalului didactic auxiliar de calitate, conform legislatiei in vigoare; f) interzicerea oricarei forme de constrangere ilegala si/sau ilegitima, din perspectiva functiei detinute; g) respingerea oricarei forme de abuz in exercitarea autoritatii; h) interzicerea oricarei forme de hartuire a personalului didactic, indiferent de statutul si functia persoanei hartuitoare; i) exercitarea atributiilor ierarhic-superioare, din perspectiva exclusiva a evaluarii, controlului, indrumarii si consilierii manageriale corecte si obiective.

  In exercitarea activitatilor didactice (scolare si extrascolare), membrilor personalului didactic le sunt interzise: a) consumul de substante psihotrope sau alcool; b) organizarea pariurilor si a jocurilor de noroc; c) folosirea dotarilor si a bazei materiale din spatiile de invatamant in vederea obtinerii de beneficii financiare personale; d) distrugerea intentionata a dotarilor si a bazei materiale din spatiile de invatamant; e) distribuirea materialelor pornografice; f) utilizarea de materiale informative interzise prin lege; g) organizarea de activitati care pot pune in pericol siguranta si securitatea elevilor sau a altor persoane aflate in incinta unitatii/institutiei de invatamant.

  In relatia cu institutiile si reprezentantii comunitatii locale, persoanele responsabile cu instruirea si educatia, in mod particular cadrele didactice, vor respecta si aplica urmatoarele norme de conduita: a) colaborarea si parteneriatul cu institutiile/reprezentantii comunitatii locale vor avea in vedere asigurarea sprijinului reciproc, in scopul furnizarii unor servicii educationale de calitate; b) colaborarea si parteneriatul cu organizatiile non-guvernamentale ce au ca obiect de activitate educatia vor avea in vedere asigurarea sprijinului reciproc, in scopul furnizarii unor servicii educationale de calitate; c) responsabilitate si transparenta in furnizarea de informatii catre institutiile de stat in protejarea drepturilor copilului, atunci cand interesul/nevoia de protectie a copilului impun acest lucru; d) parteneriatele cu agenti economici vor avea in vedere asigurarea sprijinului reciproc, in scopul furnizarii unor servicii educationale de calitate; e) in realizarea colaborarii si a parteneriatelor cu institutiile/reprezentantii comunitatii locale, organizatiile non-guvernamentale si agentii economici nu se vor angaja activitati care sa conduca la prozelitism religios si partizanat politic, actiuni care pun in pericol integritatea fizica si morala a elevilor sau care permit exploatarea prin munca a acestora.

  Vineri, Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului a lansat in dezbatere publica proiectul Codului de Etica pentru invatamantul preuniversitar, elaborat in baza Articolelor 10 si 16 din OM 5.550/2011 de aprobare a Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului national de etica din invatamantul preuniversitar.

  Proiectul a fost elaborat de Consiliul national de etica din invatamantul preuniversitar si inaintat Ministerului Educatiei spre dezbatere publica si adoptare. MECTS asigura, astfel, platforma pentru dezbaterea publica a Codului de etica pentru invatamantul preuniversitar.

  Timp de 30 de zile de la publicarea anuntului pe site-ul institutiei (12 aprilie - 12 mai 2012), pot fi trimise sugestiile sau observatiile la adresa de e-mail: coddeetica@medu.edu.ro. Propunerile vor fi analizate de catre membrii Consiliului national de etica.

  Potrivit OM 5.550/2011 de aprobare a Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului national de etica din invatamantul preuniversitar, in data de 13 februarie 2012 s-a constituit Consiliul national de etica care, in termen de 60 de zile, a elaborat si trimis catre Ministerul Educatiei proiectul Codului de etica pentru invatamantul preuniversitar. (Mediafax)


  Comentarii Facebook

  Ultima ora

  editorial

  Ne alegem primarul în două tururi?

  Cosmin PAȘCA

  Ne alegem primarul în două tururi?

  Ţine de evidenţă că renunţarea la schimbarea legii electorale face parte din compromisul făcut de Cioloş cu Parlamentul pentru a-şi asigura liniştea următorului an.

  Filmuletul zilei

  opinii

  E timpul marilor oraşe (II)

  George ŢURCĂNAŞU

  E timpul marilor oraşe (II)

  Cluj, Timişoara şi Iaşi au o mare capacitate de a produce forţă de muncă înalt calificată şi de a reţine elitele. Nu întâmplător, cele trei oraşe tind să se erijeze în metropole regionale, au început să acumuleze funcţii, altădată specifice doar metropolei naţionale, devenind huburi aeronautice, capabile să conecteze regiunile la fluxurile internaţionale, sau centre ale industriilor creative sau IT&C curtate de companii globale. 

  Vine iarna!

  Ioan MILICĂ

  Vine iarna!

  Cu un bolnăvicios şi imens orgoliu, cel căzut de foarte sus ori luat pe sus a început a clama pe toate canalele de comunicare publică avute la dispoziţie, că om harnic, cinstit şi sărac ca el lumea nu a mai văzut! Păcat că a fost dat jos! 

  Noaptea Sfântului Andrei

  Gelu IUTIŞ

  Noaptea Sfântului Andrei

  Noaptea Sfântului Andrei este una magică, în care cerurile se deschid şi lucruri stranii se petrec pe pământ, răsturnând liniştea şi ordinea normală. 

  pulspulspuls

  O poveste de sară pentru micuţi, cu parlamentari duşi de subsuori de la atâta oboseală nocturnă

  O poveste de sară pentru micuţi, cu parlamentari duşi de subsuori de la atâta oboseală nocturnă

  Dacă tot s-a întâmplat până la urmă şi condamnarea asta de alaltăieri, a celui mai vechi şi hârşâit dipotat al giudeţului, Rachetă Patriot cum i se mai spunea pe vremuri, Arhanghel Castanciu cum i se zice pe nou, haideţi să vă povestim şi una bucată povestioară de pus în ramă pentru nepoţi, petrecută acuma mai mulţi ani în urmă, dar ştiută chiar şi în zilele noastre numai de o mână de oameni din târg, şi aceia, sau cei mai mulţi dintre ei, cu fermoar din ăla lat şi metalic pus la gură.

  Caricatura zilei

  Ponta, titlul inapoi!

   

  Editia PDF

  Intrebarea zilei

  Primaria propune ca masinile sa circule cu 10-20 km/ora prin Centru, in noul plan de trafic. Ce parere aveti?

  vezi raspunsuri

  Copyright 2006-2013 © Ziaruldeiasi.ro Toate drepturile rezervate.