Consorțiul Universitaria cere bani de la buget pentru acoperirea completă a majorărilor salariale

luni, 22 aprilie 2024, 14:45
5 MIN
 Consorțiul Universitaria cere bani de la buget pentru acoperirea completă a majorărilor salariale

În perioada 18-21 aprilie 2024, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a avut loc reuniunea Consorțiului Universitaria, în cadrul căreia au fost dezbătute cele mai relevante aspecte privind starea actuală a învățământului superior românesc.

La eveniment au participat reprezentanții celor nouă universităţi membre ale Consorţiului: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Universitatea din Bucureşti, Universitatea Babeş – Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea de Vest din Timişoara, Academia de Studii Economice din București, Universitatea din Craiova, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Universitatea „Ovidius” din Constanța şi, cu statut de invitat, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău.

În urma discuțiilor derulate la nivelul rectorilor și al grupurilor de lucru organizate pe domenii strategice universitare, universitățile membre ale Consorțiului Universitaria au căzut de acord asupra necesității alocării de la bugetul de stat, la prima rectificare din anul 2024, pentru toate universitățile din România, a sumelor necesare pentru acoperirea completă a majorărilor salariale prin calculul sumelor alocate sub forma unei compensații cu două componente:

 1. creșterea finanțării pe student echivalent unitar (SEU) pentru anul 2024 față de nivelul finanțării SEU din anul 2022 cu procentul mediu cumulat de creștere a salariilor în învățământul superior în anii 2023 și 2024;
 2. acordarea unor compensații pentru universitățile care au studenți cu taxă echivalente cu procentul mediu cumulat de creștere a salariilor în învățământul superior în anii 2023 și 2024, aplicat la totalul sumelor încasate din taxe pe tot parcursul anului 2023.

Totodată, Consorțiul Universitaria propune condiționarea creșterilor salariale decise prin lege de alocarea pentru toată perioada de impact a unor sume de la bugetul de stat corespunzătoare sumei totale a acelor creșteri salariale, precum și o reformă a modului de finanțare a universităților (care nu mai corespunde contextului actual) prin:

 • crearea posibilității ca o parte a finanțării de bază să poată fi alocată pe baza costurilor normative ale universităților pentru acoperirea salariilor (și nu doar prin calculul studenților echivalenți unitari);
 • aplicarea coeficienților de echivalență doar pentru cheltuielile didactice non-salariale (laboratoare, dotări, consumabile etc);
 • alocarea finanțării suplimentare pe baza numărului de studenți fizici și nu de studenți echivalenți.

De asemenea, s-au formulat câteva concluzii privind cele mai importante teme aflate pe agenda întâlnirii:

 • Clarificarea aspectelor privitoare la procedura de consultare  a Ministerului Educaţiei de către instituţiile de învăţământ superior în privinţa planurilor strategice multianuale de dezvoltare instituţională;
 • Clarificarea dispoziţiilor privind atribuţiile senatelor universitare referitoare la validarea sau invalidarea tezelor de abilitare;
 • Consorțiul Universitaria își exprimă nemulțumirea față de modificările aduse pachetelor de informații și calendarului de depunere a proiectelor pentru centrele de excelență;
 • Excluderea universităților din sfera de aplicare a legislației cu privire la unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice în ceea ce privește suspendarea ocupării prin concurs sau prin examen de promovare a posturilor didactice și de cercetare, a celor didactice auxiliare și nedidactice;
 • Constituirea de echipe de specialiști IT la nivel de Consorțiu, pentru a elabora soluții de digitalizare „in house”;
 • Universitățile Consorțiului solicită Ministerului Educației alocarea numărului de locuri în concordanță cu calendarul întocmirii și aprobării condițiilor de admitere, cel târziu până la finalul lunii decembrie;
 • Necesitatea emiterii cât mai urgente a Ordinului Ministrului Educației privind aprobarea Metodologiei de școlarizare a românilor de pretutindeni;
 • Actualizarea subvenției de cazare și crearea unei linii dedicate pentru investiții în infrastructura de cazare;
 • Alocarea de către Ministerul Educației a unor fonduri care să acopere cheltuielile de funcţionare administrativă a grădinilor botanice universitare şi a staţiunilor de cercetare şi practică studenţească;
 • Organizarea de evenimente comune care să faciliteze schimbul de bune practici în domeniul internaționalizării învățământului superior, în special prin inițiative susținute de către Alianțele de Universități Europene în care sunt active Universitățile din Consorțiu;
 • Introducerea la nivelul tuturor universităților din Consorțiu a unor beneficii concrete (credite transferabile) pentru studenții care fac voluntariat;
 • Continuarea dezbaterilor publice cu privire la standardele naționale privind criteriile minimale pentru acordarea atestatului de abilitare și a celorlalte titluri didactice;
 • Reglementarea cu celeritate a situației studenților doctoranzi înmatriculați înaintea promulgării Legii 199/2023;
 • Studenții reprezentanți care au participat la eveniment solicită limitarea notărilor extreme, hiperexigente sau hiperindulgente.

Deschiderea lucrărilor a avut loc vineri, 19 aprilie, în Aula Magna „Mihai Eminescu” a UAIC. Alături de rectori, prorectori, președinți ai Senatelor universitare, directori generali administrativi, directori ai grădinilor botanice, secretari șefi, studenți și reprezentanți ai sindicatelor din universitățile membre ale Consorțiului a participat și prof. univ. dr. ing. Ion CIUCĂ, Director al Direcției Finanțare Învățământ Superior din cadrul Ministerului Educației.

În continuarea evenimentului au fost organizate grupuri de lucru pe teme de dezbatere precum: managementul resurselor umane și evaluarea activității, programe de cercetare ştiinţifică şi transfer de cunoștințe, relaţii internaţionale şi parteneriate de studii şi cercetare, studii doctorale, digitalizare, filiale și extensii, programe de licenţă, masterat şi activităţi de formare a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, managementul calității, strategie și dezvoltare instituțională, grădini botanice şi stațiuni de practică studenţească etc.

Consorțiului Universitaria s-a întrunit în perioada 18-21 aprilie 2024, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Consorțiul Universitaria a fost creat în anul 2009, prin decizia celor patru membri fondatori, reprezentând universitățile istorice ale țării din centrele academice tradiționale: Universitatea din București, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și Universitatea de Vest din Timișoara. În anul 2012, Consorțiul s-a extins cu Academia de Științe Economice din București, iar din 2021/2022 și cu alte universități deja reprezentative regional și vizibile și cu impact național (Universitatea din Craiova, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea Ovidius din Constanța). Universitatea de Stat din Chișinău este membru asociat din 2018, având în prezent statut de invitat permanent la reuniunile Consorțiului Universitaria.

Consorțiul Universitaria este cea mai complexă structură academică de profil din România sub aspectul tradiției academice, al mărimii (include peste 42% din studenții și peste 40% din cadrele didactice din învățământul superior din țară), al distribuției regionale (fiecare regiune de dezvoltare a țării fiind reprezentată), al diversității programelor de studiu (majoritatea lor fiind membri în universități comprehensive) și al performanțelor în clasamentele internaționale.

Publicitate și alte recomandări video

Comentarii